Honor Roll - July 2012

SUN Shifang 孙式方

LI Liping 李利萍

WAN Chuanhao

Jin Zusheng 金祖胜

WU Feng

CAI Gao MA Xiaosong

Yang Zhongxia

LI Hongwei

LIU Yang 刘扬

HE Jianhui

ZHANG Xun 张洵

YANG Hong Lorrie 杨红

JIANG Xiong 江雄

WU Jianbing

LI Congming 李从明

Honor Roll - June 2012

Huang Mei Niu, Xiaomei ZHANG
Shangyou 张上游
LIU Wei 刘伟
HU Ping
HU Ping
ZHANG Shangyou 张上游
Ying Chen 陈颖
WANG Ren 王任
YANG Wei
ZHANG Yongtian 张泳天
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Guodong
ExtraRebate
SUN Haoying 孙浩瑛
XIE Zhimin
GUAN Bo 关博
LI Yunrui 李运睿
YING Linghang 应凌航
Mingjian Yan and HUANG Zhengrong 黄峥嵘
GUO Dengqing 郭登庆
JIN YinPeng
CHEN Chen 陈琛
CAI Wei
TIAN Dong
SUN Jingran 孙静然
Wang Xinming
Wynne WANG 王跃

2012 May Honor Roll

Ning Liu
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
WANG Hui
Wu Huawen
ZHANG Tianming 张天明
Ma Winston
WANG Jiming 王吉明
YING Linghang 应凌航
LIN Xintian 林新天
Sand Disk Corp
Peiji Chen
PEI Liming
Fan Hua-Jun
SU Yongjun
WU Jun
LI Xin 李昕
TAN Tian
LAO Debang
GUO Dengqing 郭登庆
Junchen Du 杜俊忱
Wachovia Corp
LU Zheng-Tian 卢征天
DENG Bihe 邓必河
Susquehanna International Group
DENG Bin 邓斌
Longbin Chen
ZHAO Lian-She 赵连社
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
DENG Yunbo 邓云波
LU Yanghai 陆洋海

November Honor Roll (2010)

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜 
CHEN Ming 陈明 
LIU Yang 刘洋 
HO Huddee 何堤 
GONG Xiaohua 龚晓华 
WU Song 吴松 
YANG Jie 杨洁 
LU Lu 陆露 
SHANG Yi
CAI Jingsong Jack 蔡劲松 
HUANG Pengjun 黄鹏俊 
ZHONG Weiqing
PAN Chanjuan 潘婵娟 
CUI Guangming 崔光明 
TANG Aimin 唐爱民 
KE Ailong 可爱龙 
YAO Guang 姚广 
ZHANG Shangyou 张上游 
DIAO Jiedong 刁杰东 
WAN Zhendong
BAN Xiaomeng 班小猛 
SU Yuanpeng
PAN Cheng
CHEN Lin 陈琳 
LI Cheng 李成 
CHE Congcong 车丛丛 
SHI Hui 施慧 
JIN Guoliang 金国良 
ZHANG Yupu
DAI Zhou 戴周 
CAI Xiang 蔡翔 
HE Fei
ZHANG Xuan
anonym-sy
ZHANG Yidong
LI Lei 李雷 
YANG Yi
ZHANG Qingxing 张庆星 
DONG Fang 董方 
XU Chicheng 徐赤诚 
WU Tianyuan
CHEN Min 陈民 
XU Chicheng 徐赤诚 
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHU Linhong 朱琳竑 
LI Xiaolong 李小龙 
WANG Yanqian
ZHANG Yi 张奕 
LU Qinqin
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHANG Wei
FU Maxine
FENG Lu
DAI Hui 戴晖 
LU Jijun & YANG Fangyun 卢继军&杨芳云 
JIANG Xiaowei
CHEN Kuang Qing 况青 
HAN Siyuan 韩思远 
WAN Zhimin 万志民 
CAO Menghui 曹梦珲 
SHEN Shaoping 沈少坪

2012 March Honor Roll

ZHANG Yi 张奕
CHEN Dapang
CHEN Haodong 陈昊东
GU Ying 顾鹰
Niu Lei 牛磊
ZHANG Bin 张斌
Jingjiang Peng
YAN Li 严立
Tang Xiaodong 汤晓东
ZHAO Han 赵晗
XIE Zhimin
XIE Feng 谢峰
ZHU Jun 祝均
CHEN Li
Liang Dun & Wu Sutan 梁顿/吴苏檀
WANG Wei 王卫
ZHENG Yifan 郑亦凡
DENG Li
HE Jianming 何剑鸣
XIA Yue 夏悦
YU GuoJun
HUANG Pengjun 黄鹏俊
CHEN Xiaoqing
WANG Tao 汪涛
YANG Hong Lorrie 杨红
WANG Haitao 王海涛
WANG Jian-guo 王建国
Wei Wei
LIU Chaojun 刘朝军
WANG Junhua 汪军华
LI Xiaolong 李小龙
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
LIU Lingling
LI Xiaolong 李小龙
CHEN Longbin 陈龙斌
XU Ke 许可
XIA Yue 夏悦
LI Jinyu 李金宇
Dai Shuangxing 戴双星

General questions about the Joomla! CMS

Honor roles category description