2011 November Honor Roll

QIAN Shuo 钱朔
JIANG Jiandong 姜建东
LI Yaqin 李亚秦
Weiping Liao 廖维平
HE Jianming 何剑鸣
LU Yanghai 陆洋海
LIU Chaojun 刘朝军
XU Ke 许可
LI Jinyu 李金宇
CHEN CHAO 陈超
WAN Yuepeng 万跃鹏