2013 July-December Honor Roll

Hongbo Zeng
SHENG Yongning 盛永宁
LUO Jiafu 骆稼夫
XIONG Feng 熊峰
YANG Wei
KONG Li
BAO Liewei 鲍列卫
CHEN Zeyong 陈泽勇
ZHANG Chong
He HUang & Rongji Lai
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
XIA Yue 夏悦
Shu Xiao 肖舒
Haitao Song 宋海涛
JIANG Xiong 江雄
GAN Jinping 甘进平
CHEN Xiaoqing
Junchen Du 杜俊忱
Stone, Tong 史同
Qualcomm Inc.
PAN Wei
weiguo xie
OU Yuxian 欧余先
LIU Chenhui
HE Jianhui
RONG Zhigang
WANG Hui
Zhenguang Huang
LI Lei 李雷
Weimin Zhou 周为民
LU Zheng-Tian 卢征天
ZHOU Shengli 周胜利
HUANG Xianglei, HAN Shun 黄象磊,韩顺
TANG Xiaoping
YOU, Wanli
CHEN CHAO 陈超
Peng Xing 彭兴
Huang Elaine
Zhang Qingxing 张庆星
Shu Xiao 肖舒
SUN Shifang 孙式方
Hong Zhu
ZHANG Jian 张健
LU Yang
Ma Winston
HUANG Xiao
MIAO Haixing 缪海兴
LING Yanchun 凌妍淳
QIAN Shuo 钱朔
JIANG Jianzhong
CAO Youfu 曹友福
WAN Zhendong
WANG Chenzhong
WU Jun
ZHOU Jin
WANG Yanqian 王艳倩
SHEN Jiandong 沈建东
Fan Hua-Jun
ZHANG Bin 张斌
ZHAO Hong 赵红
XIAO Qingjun 萧庆军
WU Jianbing
LI Peng 李蓬
WU Dan 吴丹
LI Xun Steven 李逊
XIE Julie 魏元元
Luo, Tong 罗彤
Wang Shuanhu
AN Zhihong 安志红
XU Ning 徐宁
Zhenyu Li
DU Keqiang 杜克强
LIU Ligon 许猛
Yansonic, LLC
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
HO Huddee 何堤
HE Peng
DENG Bin
XIE Feng 谢峰
CAI Tianxi
LAO Debang
Peiji Chen
CHEN Chen 陈琛
SONG Dongjin 宋东进
LI Aimin 李爱民
WU Changxun 吴昌勋
WU Xuqiong 吴旭琼
JIANG Min 蒋敏
BAO Ruoyu 鲍若愚
LU Shan 卢山
YU Shuqin 俞书勤
LIU Dapeng 刘大鹏
ZHANG Jingsong 张劲松
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Kuai Hongyan 蒯宏燕
Lifang Ma
SHENG Yongning 盛永宁
WANG Yanhui 王雁晖
ZHENG Jiefei 郑捷飞
Anonymous-PCJ-Fidellity
WANG Zhou
XUE Shan 薛珊
HUANG Zhongqiang  黄忠强
LI Xiaolin 李晓林
LIU Chang
XU Beisi 徐贝思
NING Bo
PEI Liming
SONG Duo 宋铎
Houdong Hu 胡厚东
Wang Ping Ming
Jin Zusheng 金祖胜
TIAN Dong