2013 May-June Honor Roll

LI Xin 李昕

WANG Zhehui 王哲晖

LU Yanghai 陆洋海

CHEN Ting

YING Linghang 应凌航

WANG Ren 王任

Yang Zhongxia

GUO Dengqing 郭登庆

DENG Bihe 邓必河

ZHANG Yongtian 张泳天

ZHANG Xun 张洵

GAN Jinping 甘进平

CHEN Xiaoqing

XIA Yue 夏悦

DENG Li

JIANG Xiong 江雄

WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲

WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲

HU Ping 胡平

KONG Li 孔立

GUO Dengqing 郭登庆

YUAN Xu 袁旭

XU Fang, WANG Huiqun 徐

Zhang Wei 张玮

Qiao Jennifer

LI Yunrui 李运睿

Jingjiang Peng

WANG Junhua 汪军华

ZHONG Songdong

WANG Tao 汪涛

JIANG Xiong 江雄

DENG Yunbo 邓云波

LIANG Shun 梁顺

CHEN Yingda

LIU Lingling

LU Mei 卢梅

XU Jing 徐晶

PENG Yanlin

CHEN Xiaoqing

ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)

Haitao Song 宋海涛

LI Xiaolong 李小龙

LI Jinyu 李金宇