Honor Roll: Jan-Feb 2013

ZHANG Shangyou 张上游

DENG Yaobing 邓要兵

YAN Li 严立

HU Bin 呼斌

TANG Xinan 唐锡南

Wells Fargo

SHE Min 佘敏

XU Ning 徐宁

Unitedway NYC

WEN Pingshan 温平山

CHEN Zeyong 陈泽勇

Automated Data Process Inc

Jack Cai

WEN Haidan 文海丹

Guanghua Gao

YANG Hong Lorrie 杨红

TAO Li

WANG Jian-guo 王建国

WU Jianbing

YANG Wei