Honor Roll: Nov-Dec 2012

CHEN CHAO 陈超

Zhou Yulong

GAN Jinping 甘进平

ZENG Fan-Gang 曾凡钢

CAI Gao MA Xiaosong

Chevron Matching Gift Program

WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕

LIN Yong 林泳

QIAN Shuo 钱朔

PAN Wei

JIANG Jiandong 姜建东

Wang Zhongmin 王忠民

XIONG Feng 熊峰

HU Rongxiang 胡荣湘

XIE Jianfeng 谢剑峰

JIANG Jianzhong

WANG Cuihuan 王翠焕

HU Ping 胡平

CHEN Dapang

Luo, Tong 罗彤

Lin Liu

ZHAO Yiqiong & HAN Xinhai 赵逸琼 & 韩新海

Dai Zhao 赵岱

Bluecoat

Yahoo

PENG Xingdong

DING Yu 丁宇

Ding Pan

DU Keqiang 杜克强

ZHOU Shengli 周胜利

WANG Yanhui 王雁晖

WANG Hui

SU Yongjun 苏永军

TAO Li

JIANG Xiong 江雄

Haitao Song 宋海涛

YANG Hong Lorrie 杨红

CHEN Guodong

ZHONG Songdong

QIN Fuhao 秦福浩

HUANG Xiao

WANG shiyan 王世彦