2011 February Honor Role

WU Tom 吴志东 
Jian Tan 谭剑   
HUANG Senhua 黄森华    
WANG Kefei     
LI Zhi 李智     
MIAO Haixing 缪海兴     
XIE Jianfeng 谢剑峰    
XU Guangyu 许广宇       
Meiliang Yue 乐美亮    
Research Grants Coucil HK
PAN Dai 潘岱    
SU Kai 苏恺     
MEI Zicong 梅子聪      
FAN Xiaochun 范晓春     
Qualcomm Inc.  
SHI Feng 石峰   
BAI Dawei 白大伟        
United Way Silicon Valley