2010 - November Honor Rolls

For November 2010

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜
CHEN Ming 陈明 


LIU Yang 刘洋 
HO Huddee 何堤 
GONG Xiaohua 龚晓华 
WU Song 吴松 
YANG Jie 杨洁 
LU Lu 陆露 
SHANG Yi
CAI Jingsong Jack 蔡劲松 
HUANG Pengjun 黄鹏俊 
ZHONG Weiqing
PAN Chanjuan 潘婵娟 
CUI Guangming 崔光明 
TANG Aimin 唐爱民 
KE Ailong 可爱龙 
YAO Guang 姚广 
ZHANG Shangyou 张上游 
DIAO Jiedong 刁杰东 
WAN Zhendong
BAN Xiaomeng 班小猛 
SU Yuanpeng
PAN Cheng
CHEN Lin 陈琳 
LI Cheng 李成 
CHE Congcong 车丛丛 
SHI Hui 施慧 
JIN Guoliang 金国良 
ZHANG Yupu
DAI Zhou 戴周 
CAI Xiang 蔡翔 
HE Fei
ZHANG Xuan
anonym-sy
ZHANG Yidong
LI Lei 李雷 
YANG Yi
ZHANG Qingxing 张庆星 
DONG Fang 董方 
XU Chicheng 徐赤诚 
WU Tianyuan
CHEN Min 陈民 
XU Chicheng 徐赤诚 
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHU Linhong 朱琳竑 
LI Xiaolong 李小龙 
WANG Yanqian
ZHANG Yi 张奕 
LU Qinqin
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHANG Wei
FU Maxine
FENG Lu
DAI Hui 戴晖 
LU Jijun & YANG Fangyun 卢继军&杨芳云 
JIANG Xiaowei
CHEN Kuang Qing 况青 
HAN Siyuan 韩思远 
WAN Zhimin 万志民 
CAO Menghui 曹梦珲 
SHEN Shaoping 沈少坪