2016 Dec-2017 Jun Honor Roll

Alice Sun

anonym55

BAO Liewei 鲍列卫

Baorui Ren

Chen Cen

CHEN Xionghui 陈雄辉

Chen, Charles

DENG Yaobing 邓要兵

DING Qian 丁倩

DU SenBei 杜森北

eBay Foundation

FANG Yihu 方亦胡

Fidelity Charitable GIft Fund

Guangxing Li 李广兴

HAN Guowen 韩国文

HU Jiankun HU Jiankun

HU Rongxiang 胡荣湘

Huang Elaine

HUANG Su

HUANG Zhongqiang 黄忠强

Jian Sun 孙健

JIANG Xiong 江雄

Li Xin 李昕

LI Yuexia 李月霞

LI Yunrui 李运睿

LI Zhiying

LIANG Yu 梁钰

LIN Xintian 林新天

Lin, Guang 林广

Liu Dan 刘丹

Liu Xinle

LV Hua

MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉

PAN Chanjuan Chinese Name

Paypal

QUAN Li 全立

Qun Chen

Qun Xu

SU Yongjun 苏永军

SUN Ning 孙宁

Tao Huang 黄涛

USTCers at Southern California 美国南加州校友群

WAN Jing, LU Pengbo 万婧 鹿蓬勃

WANG Bin

WANG Qiulin 王秋林

WEI Yi

Weimin Zhou

WU Fengchao 吴凤超

Wu Huawen

WU Jianbing

XIA Yue 夏悦

XU Chicheng 徐赤诚

XU Hua 徐华

YAN Li 严立

Yang Liu

YANG Sha 杨沙

YANG Yihong 杨义红

YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越

Yansonic, LLC

Yaoyao Chen 陈摇摇

YUAN Jun 袁军

Yunzhen Hou Yunzhen Hou

ZHANG Bin 张斌

ZHANG Lin 张林

ZHAO Hailin 赵海林

ZHOU Jianhui

ZHOU Pei 周沛