Honor Roll July-December 2014

BAO Liewei 鲍列卫
CAI Jingsong Jack 蔡劲松
Caizhi Xu 徐才志
CAO Yuqun 曹育群
CHEN Bin 陈斌
CHEN Chen 陈琛
CHEN Chuangchuang
CHEN Dapang
CHEN Longbin 陈龙斌
CHEN Tianbing 陈天兵
CHEN Xiaoqing
CHEN Zeyong 陈泽勇
CHI Han 池涵
david ding Shaowei Ding
DENG Bin 邓斌
Dongping Fang
DUAN Hong M.
Gan Junwu
GAO, yunxiao
Gongqin Shen
He HUang & Rongji Lai
He, Gang & Sun, Ling 何刚 & 孙玲
HU Rongxiang 胡荣湘
Huadong Pang 庞华栋
Huang Elaine
HUANG Ke 黄柯
HUANG Pengjun 黄鹏俊
HUANG Senhua 黄森华
Huang Xiaohua
HUANG Zhongqiang 黄忠强
Huang, Xuefei 黄雪飞
Jack Yang 杨竞霜
JIA Yanping
Jian Chen 陈坚
JIANG Min 蒋敏
JIANG Xiong 江雄
JIN YinPeng
Jin Zusheng 金祖胜
Jun Gao & Zhirong 高峻,陈志荣
Jun Ma 马俊
KE Lei
Kuai Hongyan 蒯宏燕
Lecheng Zhang 张乐诚
Lei Gao 高磊
Lei Niu
LI Jinyu 李金宇
LI Lei 李雷
LI Xin 李昕
LIU Chang
LIU Ligon 许猛
LIU Mingkuan
LIU Shulan
Liu Xiang
LU Yang
LU Zheng-Tian 卢征天
Luo, Tong 罗彤
MA Ling
Ma Zhengxiang
MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉
PAN Dai 潘岱
Peiji Chen
Pinggui Tang 唐平桂
qing xia
SHENG Yongning 盛永宁
Shi Tong
SONG Yanchun & SUN Chaowei 宋燕春 & 孙潮蔚
SU Yongjun
SUN Heng 孙衡
SUN Shifang 孙式方
TAN Xiaodong
TANG Aimin 唐爱民
TANG Tong 唐彤
TAO Xin 陶鑫
TIAN Dong
Tian Yu 余添
Tom Tang
UnitedWay New York Chinese Name
Unitedway NYC
WANG Dongjie 王东杰
WANG Hui
WANG Jiming 王吉明
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
WANG Ren 王任
Wanzhen Zeng
Wayne Zhou 周广闻
Wei Chen 陈薇
WEI Yi
weiguo xie
Weimin Zhou 周为民
WU Changxun 吴昌勋
WU Dan 吴丹
WU Jianbing
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wu, Yan
XIA Yue 夏悦
XIE Julie 魏元元
XIONG Feng 熊峰
XU Hanping 徐汉平
YAN Ningxin 阎宁新
YANG Wei
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
Yang Zhongxia
Yansonic, LLC
Yao Pu 蒲瑶
Yifan Liu 刘一凡
Yiping Gao
YOU Wanli
YUAN Jun 袁军
ZENG Fan-Gang 曾凡钢
ZHANG Bin 张斌
ZHANG Jingsong 张劲松
ZHANG Lin 张林
ZHANG Pengfei & Wang Hui 张鹏飞 & 王慧
Zhang Qingxing 张庆星
ZHANG Yongtian 张泳天
Zhang Zhizhong
ZHAO Lian-She 赵连社
Zhe Jiang
ZHENG Jiefei 郑捷飞
Zhenyu Li
ZHOU Jianhui
ZHOU Jin
Zhou Yulong
ZHU jingsheng
ZHU Jun 祝均