2011 April Honor Roll

JIANG Libin 蒋立彬
Chevron
Bristol-Myers Squibb
UnitedWay, NE Connecticut
WANG Tairan 王泰然
National Semiconductor
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Yulin 陈宇林
LU Zheng-Tian 卢征天
CHEN Yulin 陈宇林
Wei Wu 吴伟